Voorwaarden

Algemene voorwaarden Barnies Springkussenverhuur 

 

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1              In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Barnie’s Springkussenverhuur’ bedoeld:

de eenmanszaak Barnie’s Springkussenverhuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65252179.

1.2              Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld:
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Barnie’s Springkussenverhuur een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Artikel 2 Algemeen

2.1              Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Barnie’s Springkussenverhuur en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Barnie’s Springkussenverhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3              Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4              De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5              Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Barnie’s Springkussenverhuur en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2          Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Barnie’s Springkussenverhuur, althans een gevolmachtigde c.q. gemachtigde, van Barnie’s Springkussenverhuur is bevestigd.

Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een contract door Barnie’s Springkussenverhuur is verzonden naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Barnie’s Springkussenverhuur één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn.

3.3          De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, kosten van derden en transportkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4          Een samengestelde prijsopgave verplicht Barnie’s Springkussenverhuur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5          Aanbiedingen of offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1              Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Barnie’s Springkussenverhuur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2              De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Barnie’s Springkussenverhuur gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4.3              Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Barnie’s Springkussenverhuur zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.

4.4              De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.

4.5              Zowel opdrachtgever als Barnie’s Springkussenverhuur is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

4.6              Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen, ontheffingen of dergelijke nodig zijn, dient opdrachtgever hier zorg voor te dragen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan.
Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

Artikel 5 Mutaties in de overeenkomst

5.1              Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, dient als volgt te worden gehandeld. Opdrachtgever dient een verzoek tot wijziging schriftelijk aan Barnie’s Springkussenverhuur kenbaar te maken. Nadien zal Barnie’s Springkussenverhuur schriftelijk hierop reageren. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Barnie’s Springkussenverhuur redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door Barnie’s Springkussenverhuur schriftelijk doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.

5.2              Barnie’s Springkussenverhuur behoudt zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is. Barnie’s Springkussenverhuur zal zorgen voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Barnie’s Springkussenverhuur.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1              Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk vijf (5) werkdagen voor verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij het afhalen van verhuurde. Voor de te verrichten betalingen verstuurt Barnie’s Springkussenverhuur facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij het afhalen.

6.3              Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Barnie’s Springkussenverhuur blijven echter van toepassing.

6.4              Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Barnie’s Springkussenverhuur facturen.

Artikel 7 Verhuur

7.1              Barnie’s Springkussenverhuur is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Barnie’s Springkussenverhuur niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

7.2              De verhuurde objecten blijven eigendom van Barnie’s Springkussenverhuur en mogen zonder schriftelijke toestemming van Barnie’s Springkussenverhuur niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend of in welke hoedanigheid dan ook aan derden in gebruik worden gegeven.

7.3.             Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Barnie’s Springkussenverhuur naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet-verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.

7.4              In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te Inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Barnie’s Springkussenverhuur kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.

7.5              De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Barnie’s Springkussenverhuur in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.4) terug te worden gegeven.

7.6              Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barnie’s Springkussenverhuur geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

7.7              Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd, van 00.00 tot 23.59 uur op de zelfde dag, dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Barnie’s Springkussenverhuur de huurtermijn te verlengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1              In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder/opdrachtgever aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

8.2              In geval huurder/opdrachtgever zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder/opdrachtgever en de verplichting van de huurder/opdrachtgever als eerder genoemd in artikel 7.4 aan, zodra het verhuurde aan de huurder/opdrachtgever is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

8.3              Barnie’s Springkussenverhuur is enkel aansprakelijk voor door de huurder/opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Barnie’s Springkussenverhuur of van door Barnie’s Springkussenverhuur ingeschakelde derden.

8.4              Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 8.3 bepaalde, is Barnie’s Springkussenverhuur niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder/opdrachtgever vrijwaart Barnie’s Springkussenverhuur van eventuele vorderingen van derden.

8.5              Voorts vrijwaart de huurder/opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid wegens het ontbreken van vergunningen of ontheffingen de huurder/opdrachtgever vrijwaart Barnie’s Springkussenverhuur tegen alle aansprakelijkheid van derden, de door Barnie’s Springkussenverhuur in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Barnie’s Springkussenverhuur.

Iedere aansprakelijkheid van Barnie’s Springkussenverhuur en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8.6              De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder/opdrachtgever jegens Barnie’s Springkussenverhuur ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één (1) jaar, nadat de huurder/opdrachtgever bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

8.7            Barnie’s Springkussenverhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een onjuiste mededelingsplicht, onderhoudsplicht van een huurder/opdrachtgever, respectievelijk derde aan Barnie’s Springkussenverhuur.

Artikel 9 Annulering

9.1              Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.

9.2              In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema. Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en afbouwkosten enzovoorts.
Bij annulering tot drie (3) weken voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering na één (1) week voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd.

Artikel 10 Overmacht en weersomstandigheden

10.1            Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Barnie’s Springkussenverhuur heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Barnie’s Springkussenverhuur opgeschort, zonder dat Barnie’s Springkussenverhuur tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2            Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs

door Barnie’s Springkussenverhuur niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Barnie’s Springkussenverhuur aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

10.3            Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Barnie’s Springkussenverhuur nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

Artikel 11 Informatievoorziening

11.1            Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2            Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Barnie’s Springkussenverhuur en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.3            Barnie’s Springkussenverhuur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1            Op iedere offerte en overeenkomst tussen Barnie’s Springkussenverhuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2            Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden.

12.3             Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen huurder c.q. opdrachtgever en Barnie’s Springkussenverhuur voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.